REKRUTACJA

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE EURO-APTEKA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez podmioty z grupy Euro-Apteka tj.:

1.     EURO-APTEKA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 35578, NIP: 5213160569, REGON: 017326493;

2.     SAVIMA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 507740, NIP: 6751501208, REGON: 123104508;

3.     APTEKA POLONEZ sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 214632, NIP: 5272440750, REGON: 015786428;

4.     APTEKA 36,6 sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 231530, NIP: 5252329334, REGON: 140097258;

- pełniących w zakresie niżej opisanym rolę współadministratorów Państwa danych osobowych (dalej „Współadministratorzy w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Podane niżej informacje odpowiadają wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”).

W celu zagwarantowaniu ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Współadministratorzy powołali Inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres IOD, właściwy do korespondencji w takich sprawach: ul. Żytnia 15 lok. 14, 01-014 Warszawa, e-mail iod@euroapteka.pl

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem, zgodnie z Państwa ewentualną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO), zakresem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz spełnienia wszelkich wymogów przepisów prawa związanych z tym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do nawiązania stosunku pracy. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do zatrudnienia lub świadczenia pracy na rzecz Współadministratorów.

Jeżeli Państwa dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, zostały one pozyskane od innych pracowników lub osób trzecich w wyniku polecenia, z publicznych źródeł np. w postaci portali rekrutacyjnych, a także od partnerów Współadministratorów wspierających procesy rekrutacyjne. Dotyczy to takich Państwa danych osobowych, jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i innych danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

W toku normalnego prowadzenia działalności Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje podmioty wspierające Współadministratorów w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym spółki z grupy. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez czas trwania stosunku pracy, a po jego wygaśnięciu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1.     Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;

2.     Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;

3.     Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;

4.     Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

5.     Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Współadministratorom;

6.     Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Współadministratorzy dołożą wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności. 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@euroapteka.pl lub listownie na adres ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa.[1] Wszelkie odniesienia do „Współadministratorów” w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich Współadministratorów łącznie lub poszczególnych administratorów osobno