KLIENT

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GRUPIE EURO-APTEKA DLA KLIENTÓW

 

Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez podmioty z grupy Euro-Apteka tj.:

1.     EURO-APTEKA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 35578, NIP: 5213160569, REGON: 017326493;

2.     SAVIMA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 507740, NIP: 6751501208, REGON: 123104508;

3.     APTEKA POLONEZ sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 214632, NIP: 5272440750, REGON: 015786428;

4.     APTEKA 36,6 sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 231530, NIP: 5252329334, REGON: 140097258;

- pełniących w zakresie niżej opisanym rolę współadministratorów Państwa danych osobowych (dalej „Współadministratorzy w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Podane niżej informacje odpowiadają wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”).

W celu zagwarantowaniu ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Współadministratorzy powołali Inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres IOD, właściwy do korespondencji w takich sprawach: ul. Żytnia 15 lok. 14, 01-014 Warszawa, e-mail iod@euroapteka.pl

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenie państwu usług oraz dystrybucji produktów (głównie produktów leczniczych i wyrobów medycznych) i wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w tym zakresie, a także prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nich prawnych obowiązków, w tym wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego:

-         prawidłowe świadczenie usług oraz sprzedaż produktów oferowanych klientom;

-         weryfikacja uprawnień do refundacji leków i innych produktów;

-         prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych.

Cele, w których Współadministratorzy mogą przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

1.     zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek Współadministratorów;

2.     współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami, w zakresie w jakim działania te nie naruszą innych tajemnic prawnie chronionych;

3.     marketing własnych usług;

4.     gdy znajdzie to zastosowanie, w tym na cele związane z prowadzeniem postępowań spornych przez Współadministratorów oraz postępowań przed organami władzy publicznej (np. PIP, US, NFZ, Ministerstwo Zdrowia).

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Współadministratorów, wynikający w szczególności z ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów wskazanych powyżej, a także wykonania umowy z Państwem o ile ma to zastosowanie.

Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić Współadministratorom świadczenie Państwu usług bądź sprzedaż produktów, w tym produktów refundowanych, wyrobów medycznych lub innych produktów.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

W toku normalnego prowadzenia działalności Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

1)     partnerzy, dostawcy i kontrahenci Współadministratorów np. dostawcy usług kurierskich, dostawcy usług prawnych;

2)     podmioty wspierające Współadministratorów w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym podmioty współpracujące oraz spółki z grupy;

 

3)     organy władzy publicznej, w tym NFZ.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. w celu świadczenia usług, dystrybucji towarów, rozliczenia refundacji, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów.

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1.     Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;

2.     Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;

3.     Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;

4.     Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

5.     Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Współadministratorom;

6.     Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Współadministratorzy dołożą wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności. 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@euroapteka.pl lub listownie na adres ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa.

 Wszelkie odniesienia do „Współadministratorów” w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich Współadministratorów łącznie lub poszczególnych administratorów osobno