KONTRAHENT

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE EURO-APTEKA DLA KONTRAHENTÓW

 

Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez podmioty z grupy Euro-Apteka tj.:

1.     EURO-APTEKA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 35578, NIP: 5213160569, REGON: 017326493;

2.     SAVIMA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 507740, NIP: 6751501208, REGON: 123104508;

3.     APTEKA POLONEZ sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 214632, NIP: 5272440750, REGON: 015786428;

4.     APTEKA 36,6 sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 231530, NIP: 5252329334, REGON: 140097258;

- pełniących w zakresie niżej opisanym rolę współadministratorów Państwa danych osobowych (dalej „Współadministratorzy w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Podane niżej informacje odpowiadają wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”).

W celu zagwarantowaniu ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Współadministratorzy powołali Inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres IOD, właściwy do korespondencji w takich sprawach: ul. Żytnia 15 lok. 14, 01-014 Warszawa, e-mail iod@euroapteka.pl

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej ich z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą (dalej „Kontrahent”) świadczenia na rzecz Państwa lub Kontrahenta usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku, gdy są/mają Państwo być stroną umowy ze Współadministratorami lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta). Dodatkowo, Współadministratorzy mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nich jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak Urząd Skarbowy.

Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.:

1)     w celach marketingu własnych produktów i usług;

2)     gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Współadministratorów oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Współadministratorów jest wymogiem ustawowym. Współadministratorzy przetwarzają zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr telefonu i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

 

OBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

W toku normalnego prowadzenia działalności Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

1.     kontrahenci, klienci, dostawcy Współadministratorów;

2.     podmioty wspierające Współadministratorów w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym podmioty współpracujące oraz spółki z grupy;

3.     organy władzy publicznej.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Współadministratorów z Państwem lub Kontrahentem/ okresem świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów.

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1.     Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;

2.     Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;

3.     Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;

4.     Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

5.     Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Współadministratorom;

6.     Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Współadministratorzy dołożą wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności. 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@euroapteka.pl lub listownie na adres ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa.

  Wszelkie odniesienia do „Współadministratorów” w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich Współadministratorów łącznie lub poszczególnych administratorów osobno