KLIENT

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE EURO-APTEKA

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez podmioty z grupy Euro-Apteka tj.:
1.    EURO-APTEKA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 35578, NIP: 5213160569, REGON: 017326493;
2.    SAVIMA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 507740, NIP: 6751501208, REGON: 123104508;
3.    APTEKA POLONEZ sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 214632, NIP: 5272440750, REGON: 015786428;
4.    APTEKA 36,6 sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 231530, NIP: 5252329334, REGON: 140097258;
- pełniących w zakresie niżej opisanym rolę współadministratorów Państwa danych osobowych (dalej „Współadministratorzy” ) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Współadministratorzy powołali Inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy Adres IOD, właściwy do korespondencji w takich sprawach: ul. Żytnia 15 lok. 14, 01-014 Warszawa, e-mail iod@euroapteka.pl
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenie państwu usług oraz dystrybucji produktów i wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w tym zakresie, a także prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).
Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nich prawnych obowiązków, w tym wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego:
- prawidłowe świadczenie usług oraz sprzedaż produktów oferowanych klientom;
- weryfikacja uprawnień do refundacji leków i innych produktów;
- prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych.

Cele, w których Współadministratorzy mogą przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:
1.    zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek Współadministratorów;
2.    współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami, w zakresie w jakim działania te nie naruszą innych tajemnic prawnie chronionych;
3.    marketing własnych usług;
4.    gdy znajdzie to zastosowanie, cele związane z prowadzeniem postępowań spornych przez Współadministratorów oraz postępowań przed organami władzy publicznej (np. PIP, US).
Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Współadministratorów, wynikający w szczególności z ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów wskazanych powyżej, a także wykonania umowy z Państwem o ile ma to zastosowanie.
Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie Państwu usług bądź sprzedaż produktów leczniczych, w tym produktów refundowanych, wyrobów medycznych lub innych produktów przez Współadministratorów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

W toku normalnego prowadzenia działalności Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także obowiązku zachowania wymogów branżowych), gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:
1.    partnerzy, dostawcy i kontrahenci Współadministratorów np. dostawcy usług kurierskich, dostawcy usług prawnych;
2.    podmioty wspierające Współadministratorów w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym podmioty współpracujące oraz spółki z grupy;
3.    organy władzy publicznej;
4.    NFZ.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:
Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. w celu świadczenia usług, dystrybucji towarów, rozliczenia refundacji, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
1.    Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;
2.    Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
3.    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;
4.    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5.    Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo do Współadministratorów;
6.    Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów naruszają prawo.
W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Współadministratorzy dołożą wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności. 
W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@euroapteka.pl lub listownie na adres siedziby.

[1] Wszelkie odniesienia do „Współadministratorów” w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich Współadministratorów łącznie lub poszczególnych administratorów osobno