KONTRAHENT

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE EURO-APTEKA

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez podmioty z grupy Euro-Apteka tj.:
1.    EURO-APTEKA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 35578, NIP: 5213160569, REGON: 017326493;
2.    SAVIMA sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa, KRS: 507740, NIP: 6751501208, REGON: 123104508;
3.    APTEKA POLONEZ sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 214632, NIP: 5272440750, REGON: 015786428;
4.    APTEKA 36,6 sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Żytnia 15/17, 01-014 Warszawa, KRS: 231530, NIP: 5252329334, REGON: 140097258;
- pełniących w zakresie niżej opisanym rolę współadministratorów Państwa danych osobowych (dalej „Współadministratorzy” ) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Współadministratorzy powołali Inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy Adres IOD, właściwy do korespondencji w takich sprawach: ul. Żytnia 15 lok. 14, 01-014 Warszawa, e-mail iod@euroapteka.pl
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej ich z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą (dalej „Kontrahent”), świadczenia na rzecz Państwa lub Kontrahenta usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy są/mają Państwo być stroną umowy ze Współadministratorem lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta). Dodatkowo Współadministratorzy mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nich jako administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak US.

Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.:
1.    w celach marketingu własnych produktów i usług;
2.    gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Współadministratorów oraz postępowań przed organami władzy publicznej.
Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Współadministratorów jest wymogiem ustawowym. Współadministratorzy przetwarzają zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy numer telefonu i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
W toku normalnego prowadzenia działalności Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:
1.    kontrahenci, klienci, dostawcy Współadministratorów;
2.    podmioty wspierające Współadministratorów w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym podmioty współpracujące oraz spółki z grupy;
3.    organy władzy publicznej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:
Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Współadministratorów z Państwem lub Kontrahentem/ okresem świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA:
W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
1.    Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;
2.    Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
3.    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;
4.    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5.    Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Współadministratorom;
6.    Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów naruszają prawo.
W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Współadministratorzy dołożą wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.  
W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@euroapteka.pl lub listownie na adres siedziby.

[1] Wszelkie odniesienia do „Współadministratorów” w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich Współadministratorów łącznie lub poszczególnych administratorów osobno